KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ YILDA YENİ HAKLAR

SMMM Mücahit YALÇIN

 mchtyalcin@gmail.com

Yeni yılda Katma Değer Vergisi kanununda çok önemli iki ayrı değişiklik söz konusu oldu. Uygulama yönünden önem arz eden ve mükelleflere verilen iki yeni hak olarak kabul edeceğimiz bu değişiklikleri en sade hali ile aktarmaya çalışacağım.

I)01.01.2019 Tarihinden İtibaren Önceki Yıla Ait KDV İndirim Konusu Yapılabilir

Mükelleflere indirim hakkı sağlayan Katma Değer Vergisi Kanunun ilgili maddesinin eski ve yeni hali aşağıda ki gibidir;

Eski hali ; ‘‘İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir’’

Yeni hali; ‘İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir’’

Yeni düzenlemeye göre, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı içinde kaydedilen belgeler, gelir veya kurumlar vergisi açısından dönemsellik ilkesi gereği kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınsa dahi bu belgelerde gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir.

Örneğin; 2019 takvim yılına ilişkin mal/hizmet alımlarına ait olan ve düzenleme tarihi yine 2019 olan belgeler 2020 takvim yılının son gününe kadar defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir.
 
Ancak burada idare 2018 yılına ait olup yıl içinde kayıtlara alınmayan ve 2019 yılında kayıtlara alınan belgelerde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Yeni düzenlemenin 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ilgili yasada açıkça belirtilmiştir. 2018 yılına ait indirim konusu yapılmayan KDV tutarının bu düzenlemenin dışında tutulması istenmiş olsaydı ilgili hükümde 01.01.2019 tarihinden sonra meydana gelen vergiyi doğuran olaylarla ilgili düzenlenecek belgeler için yürürlüğe gireceğini açıkça yazardı. Bunun için idarenin bu görüş ve değerlendirmesinin bir yasal dayanağının olmadığını ve ihtilaflara sebep olacak bu değerlendirmenin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

II)Değersiz Alacaklara Ait KDV İndirim Konusu Yapılabilir

1/1/2019 tarihinden itibaren yapılan mal teslimleri veya hizmet ifalarına ait alacakların, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre değersiz alacak haline gelmesi durumunda söz konusu mal teslimleri veya hizmet ifalarına ilişkin hesaplanan KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.
Ancak, karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisinde gider olarak alınan KDV ise, bu indirim hükmünün uygulanması için KDV tutarının gelir veya kurumlar vergisinde matrahın tespitinde gelir olarak dikkate alması gerekmektedir.

Değersiz alacağa ait KDV tutarı, alacağın zarar yazıldığı tarihi kapsayan vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” kulakçığında “İndirimler” tablosunda 108 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı aracılığıyla indirim konusu yapılır ve değersiz hale gelen alacağa ilişkin borçlu mükellef bilgilerini içeren beyanname eki form doldurulur.

Ancak belirtmek isterim ki idarenin değersiz alacaklara ait KDV’nin gider yazılması hakkında ki görüşünün 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan mal teslimi veya hizmet ifalarına ait olan KDV yönünden değerlendirmesinin hatalı bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine 01.01.2019 tarihinden sonra değersiz hale gelen alacaklar şeklinde yorumlanmasının daha isabetli olacağını düşünüyorum.

 
 

Okunma Sayısı : 191948