İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ UYGULAMASI

SMMM Mücahit YALÇIN

 mchtyalcin@gmail.com

I-GİRİŞ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-c maddesinde ihraç kayıtlı satış istisnası düzenlenmiştir.Bu istisna kapsamında imalatçı firmanın ürettiği malları ihraç edilmek amacıyla yapacağı teslimlerde bu mallara ait KDV alıcıdan (ihracatçı firma) tahsil edilmez.Bu işleme ait KDV tecil-terkin uygulamasına tabidir.Ancak şunu da belirtelim ki bu uygulama ihtiyaridir.Yani İmalatçı firma bu teslime ait KDV yi tahsil edebilir.İhraç kayıtlı mal teslimleri ile ilgili olarak düzenlenecek faturada “3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” ibaresinin bulunması gerekir.

II-HANGİ MALLAR İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ KAPSAMINA GİRER?

II-a)İmalatçı firmanın ihraç kayıtlı satışını yapacağı malların bizzat ürettiği mallar olması gerekir.Yani piyasadan hazır alınan mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmaz. İmalatçı firmanın ihraç kaydıyla satışını yapacağı malların ihraç edilen nihai mamul olması gerekir.İhracatçı firma,ihraç kayıtlı aldığı malı hiçbir işleme tabi tutmadan,imalatçı firmanın teslim ettiği şekilde ihraç etmelidir.

Örnek 1:Kibar A.Ş.kumaş ihracatını yapmakta olan bir firmadır.İplik imalatçısı Uyanık A.Ş.’den iplik alıp,aldığı iplikleri kumaş haline getirip,kumaşı ihraç etmekte.Burada ihraç edilen nihai mamul iplik değil,kumaştır.Dolaysıyla iplik imalatçısı Uyanık A.Ş.diğer tüm şartları taşısa bile bu işlem ihraç kayıtlı satış olarak dikkate alınamaz.

Örnek 2:Rakipsizler A.Ş. ihracatçı firma olarak,imalatçı firma olan Hündür A.Ş’den şasi kamyon ,yine imalatçı firma olan Hünka LTD.ŞTİ’den ihraç kaydıyla kasa almış ve bu kasayı Hünka LTD.ŞTİ’nin fabrikasında kamyona monte ettirmiştir.Bu durumda ihracat faturasında şasi kamyon ve kasanın ayrı ayrı gösterilmesi ve aynı şekilde gümrük beyannamesinde de imalatçıların unvanlarının ayrı ayrı yer alması şartıyla bu işlem için tecil-terkin uygulaması yapılacaktır.

II-c)İhraç malı için ambalaj malzemesi olarak kullanılan mallar için tecil-terkin işlemi uygulanabilir.

Örnek 3:İhracatçı Zelal A.Ş.,imalatçı firma olan Bulut A.Ş.’den gömlek ve yine imalatçı Mefe A.Ş.’den ambalaj maddesi satın almaktadır.Gömlekler ihracatçı firma olan Zelal A.Ş’de ambalajlanıp ihraç edilmekte.Bu işlemde hem gömleklerin tesliminde hemde ambalaj maddelerinin tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanır.Çünkü,ambalaj maddesi ihracatçı firmanın ihraç ettiği gömleğin ayrılmaz parçası ve eklentisidir.

III-İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEK?

İhraç kayıtlı mal teslimlerinde imalatçı firma,1 no’lu KDV beyannamesinde “Matrah” kulakçığının “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda ilgili KDV oranına göre ihraç kayıtlı satış tutarını beyan edecektir.Daha sonra aynı beyannamenin “İhraç Kayıtlı Teslimler” kulakçığında “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” tablosunda “İşlem Türü” listesinden “701” kod numaralı satır seçilir ve satırın “Teslim Bedeli” sütununa KDV hariç teslim bedeli girilip ilgili KDV oranı seçilir.

IV-İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİNDE YEVMİYE KAYDI NASIL YAPILMALI?

İhraç kayıtlı mal teslimlerinde yevmiye kayıtlarını örnek uygulama üzerinden anlatmak daha açıklayıcı olacaktır.

Örnek 4:MED LTD.ŞTİ. otomobil lastiği imalatçısıdır.2015 Haziran ayında KDV hariç 50.000 TL satışı ile birlikte ayrıca ihracatçı firma olan Bayrak A.Ş.’ye ihraç kaydıyla KDV hariç 70.000 TL tutarında otomobil lastiğini teslim etmiştir.İşletme tüm satışlarını vadeli yapmıştır.Mükellefin 2015 Haziran dönemi için indirilecek KDV tutarının 17.000 TL olduğunu varsayalım. İşleme ilişkin yevmiye kayıtları aşağıda ki gibi olacaktır.

a)Satış İşlemi İçin Yevmiye Kayıtları

AÇIKLAMA                                                     BORÇ      ALACAK

120.Alıcılar Hesabı

192.Diğer KDV
       Tecil Edilebilir KDV

600.Yurt İçi Satışlar
İhraç Kayıtlı Satış 

391.Hesaplanan KDV
İhraç Kayıtlı Satış Hesaplanan KDV
İhraç Kaydıyla Mal Teslimi
70.000

12.600

 


70.000


12.600
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
120.Alıcılar Hesabı600.Yurt İçi Satışlar Hesabı

391.Hesaplanan KDV

Yurt İçi Satış İşlemi
59.000


 50.000

9.000
 

b)Haziran Ayı KDV Mahsubu

AÇIKLAMA-30.06.2015- BORÇ ALACAK
391.Hesaplanan KDV
Yurt içi satış:9.000
İhraç Kayıtlı Satış:12.600

191.İndirilecek KDV

392.Diğer Hesaplanan KDV
Tecil Edilebilir KDV
Haziran Ayı KDV Mahsubu
21.600 
17.000

4.600

c)İhracatın Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
192.Diğer KDV
İade Alınnacak KDV

192.Diğer KDV
Tecil Edilebilir KDV
İhacatın gerçekleşmesi ile iade alınacak KDV'nin
tecil edillebilir KDV'den   tenzili
8.000


 

 

 

8.000

d)Tecil Edilen Verginin Terkini

AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
392.Diğer Hesaplanan KDV
Tecil Edilebilir KDV
192.Diğer KDV
Tecil Edilebilir KDV
Tecil Edilen Verginin Terkini
4.600 

 

4.600

e)Vergi Dairesinden İadenin İstenmesi

AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
136.Diğer Çeşitli Alacaklar
 
192.Diğer KDV
İade Alınacak KDV
Vergi Dairesinden İadenin İstenmesi
8.000 

 

8.000

V.SONUÇ

İhraç kayıtlı mal tesliminde tecil-terkin uygulaması ihtiyaridir.İmalatçı firma,ihracatçıdan tahsil edemediği KDV tutarını cari dönem beyannamesinde tarhiyata konu edip,tecil-terkin işlemine tabi tutacaktır.İhraç kayıtlı teslimlerde “3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” ibaresinin faturada gösterilmesi gerekmektedir.İmalatçının bizzat ürettiği ve nihai mal olarak sattığı mallar tecil-terkin uygulamasına tabidir.İhracatçı firma ihraç kayıtlı teslime ait olan ve fatura üzerinde gösterilen KDV tutarını indirim konusu yapamaz.

Yararlanılan Kaynaklar:

*3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
*Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
*İbrahim GÜLER-İhraç Kayıtlı Mal Teslimi

YASAL UYARI: Yayınlanan makale de tüm haklar yazara aittir. Yazar adı ve www.meddenetim.com adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.

Okunma Sayısı : 201929