2018 YILI İSTİSNA,İNDİRİM TUTARLARI,BAZI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI VE GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

BAZI İSTİSNA VE HADLER(2018 YILI)                           TUTAR
ENGELLİ İNDİRİMİ
I.Derece İçin
II.Derece İçin
III.Derece İçin

1.000 TL
530 TL
240 TL
Değer Artış Kazancı İstisnası 12.000 TL
Arızi Kazanç İstisnası 27.000 TL
Tevkifat ve İstisna Uygulanmayan Menkul ve Gayri Menkul kazançlarında
beyan verme sınırı
1.800 TL         
Fatura Kesme Mecburiyetinde Tutar 1.000 TL
Demirbaş ve Peştemallılarda doğrudan gider yazma tutarı 1.000 TL
Tahakkuktan Vazgeçme Tutarı 27 TL
Mesken Kira Gelirinde İstisna  4.400 TL
Günlük yemek tutarı için istisna(işyeri dışında kalan yerler için) 16 TL
 
                        BAZI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI(2018 YILI)
 
TUTAR
      
Levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  240 TL
Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına uygun kayıt tutmamak 5.700 TL
İzaha Davet İçin kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 57.000 TL
Bilgi vermekten çekinenler (Birinci sınıf ve Serbest meslek erbapları için) 1.600 TL
Bilgi vermekten çekinenler (İkinci sınıf tüccar,defter tutan çiftçiler,basit usule tabi olanlar için) 800 TL
Bilgi vermekten çekinenler (Yukarıda yazılı bentlerinde dışında kalanlar için) 400 TL
Fatura,Gider Pusulası,Müstahsil Makbuzu,Serbest Meslek Makbuzu,
Yazar Kasa Fişi ,İrsaliye,Yolcu Listesi vb belgeleri almamak veya vermemek                                       
240 TL
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNALARI(2018YILI) TUTAR
Eş,Çocuk veya Evlatlıklara miras kalması durumunda istisna tutarı 202.154 TL
Sadece eş miras alıyorsa(çocuk yoksa) istisna tutarı 404.556 TL
Bedelsiz intikallerde istisna tutarı 4.656 TL
Yarışma,Çekiliş ve Şans oyunlarında istisna tutarı 4.656 TL
 
BAZI DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI(2018 YILI)  ORAN/TUTAR
Mukavalenameler,Taahhütnameler ve Temliknamaler Binde 9,48
Kira sözleşmelerinde kira bedeli üzerinden Binde 1,89
Kefalet,Teminat ve Rehin Senetleri Binde 9,48
Maaş,Ücret,Huzur Hakkı,İkramye,Tazminat vb hizmet karşılığı alınan paralar için Binde 7,59
Bilançolar 45,40
Gelir Tabloları 21,80
İşletme Hesabı Özetleri 21,80
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 58,80
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 78,50
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 38,80
Muhtasar Beynname 38,80
SGK Bildirgeleri 28,90
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 46,00
 
BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLER İÇİN (2018 YILI) TUTAR
Kira Tutarı-Büyükşehir Belediye Sınırları-
(GVK Md.47) 
7.400 TL
Kira Tutarı-Büyükşehir Belediye Sınırları Dışındaki Yerler-
(GVK Md.47) 
4.900 TL
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının(GVK Md.48) 100.000 TL ve 148.000 TL
1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının(GVK Md.48) 49.000 TL
1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının(GVK Md.48) 100.000 TL
Ticari kazançtan indirim konusu yapılacak tutar 9.000 TL
 
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ(2018 YILI) ORAN
14.800 TL'ye kadar                                                                                                        %15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                                                         %20
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin
34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası                                                                              
%27
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası                                
%35

 

Okunma Sayısı : 456448