10 SORUDA KİRA GELİRİ BEYANI

SMMM Mücahit YALÇIN

 mchtyalcin@gmail.com

SORU 1:KİRA GELİRİ NE ZAMAN ELDE EDİLMİŞ SAYILIR?

Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir.Henüz tasil edilmeyen kira tutarları beyannameye dahil edilmez

SORU 2:KİRA BEDELİNİN NAKİT VEYA AYNİ TASİL EDİLMESİ NE DEMEK?

Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kiranın Türk parası veya yabancı para ile ödenmesini ifade eder. Kiranın ayni olarak alınması halinde, tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir.

SORU 3:KİRA BEDELİNİN DÖVİZ OLARAK ALINMASI DURUMUNDA TUTAR NASIL HESAPLANIR?

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.

SORU 4:KİRA BEDELİ ÇEK OLARAK TAHSİL EDİLEBİLİR Mİ?

Kira bedeli çek olarak tahsil edilebilir.Bu durumda çek ile tahsilat nakden tahsilat sayılacaktır.

SORU 5:KİRA BEDELİNİN ÇEK İLE TAHSİLİNDE, NAKDEN TAHSİLAT TARİHİ ÇEKİN ALINDIĞI TARİH Mİ YOKSA VADENİN OLDUĞU TARİH Mİ OLACAK?

Kira bedelinin çek ile tahsil edilmesi durumunda, çekin alındığı tarih nakden tahsilat tarihi olarak kabul edilir ve bu tarihe göre ilgili yılın beyanında gösterilecektir.Çek ileri vadeli verilse bile kira gelirinin elde edildiği dönemin çekin alındığı dönem olarak idare kabul etmektedir.(Çekin karşılığının çıkmaması halinde yapılacaklar, çekin bir yıldan uzun vadeli olması halinde gelirin elde edildiği dönem gibi tartışmalara sebebiyet veren bir hüküm olduğunu düşünüyorum)

SORU 6:PEŞİN TAHSİL EDİLEN KİRA GELİRLERİ NE ZAMAN BEYAN EDİLİR?

Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir.
Örneğin; 2017 yılına ait kira bedeli 15.000 TL, 2018 yılına ait kira bedeli 20.000 TL ve 2019 yılına ait kira bedeli 25.000 TL yi kiracı mal sahibine 2018 yılı içinde ödemiş olsun.Bu durumda mal sahibinin 2018 kira geliri beyanında göstermesi gereken toplam kira tutarı şöyle olacaktır;

2017 yılı kira bedeli (geçmiş dönem)  :15.000 TL
2018 yılı kira bedeli (cari dönem)       :20.000 TL
TOPLAM............................................:35.000 TL

2019 yılına ait olup peşin tahsil edilen 25.000 TL kira bedeli 2018 yılı beyanında gösterilmeyecek ait olduğu 2019 yılı beyanında gösterilecektir.

SORU 7:KİRA BEDELİNİN BANKADAN YATMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyeri kiralarında tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Söz konusu zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, (Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere) her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

SORU 8:MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNADAN KİMLER YARARLANAMAZ?

2018 yılı için mesken istisnası tutarı 4.400 TL'dir.
a)İstisna haddinin üzerinde kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyenler(beyan tarihinden sonra VUK 371.maddesinden faydalanarak beyanname verenler hariç) veya eksik beyan edenler,
b)Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,
c)İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2018 yılı için 120.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

SORU 9:KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE HANGİ GİDERLER İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR.

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.
1)Gerçek gider yöntemi:Gelir Vergisi Kanunu 74.maddede yazılı olan giderleri indirim konusu yapabilirler. Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.

İndirilebilecek Gider =Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat
(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

2)Götürü gider yöntemi:Bu yöntemi seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar.Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.
 

SORU 10:BEYANNAME ÜZERİNDE HANGİ GİDERLER İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR?

a)Şahıs Sigorta Primleri:Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

b)Eğitim ve Sağlık Harcamaları:Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.
*Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.
*Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.
*Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır.

c)Bağış ve Yardımlar
*Tamamı veya bir kısmı indirim konusu yapılacak bağış ve yardımların detayına bakmayı unutmayınız.

e)Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar

f)Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

g)EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış ve Yardımlar

 

Okunma Sayısı : 318164